تابلویی که معرف خانه و تاریخی بودن آن است.

شیشیه کاری های زیبا و دیدنی

معماری اصیل ایرانی

خانه طباطبایی ها یکی از خانه های تاریخی و زیبای شهر کاشان است

معماری اصیل ایرانی و شیشه کاری های زیبا

معماری زیبای ایرانی

حضور گردشگران و توریست در خانه طباطبایی ها