تابناک اردبیل: کاوه سماک باشی این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.