کارمندان قراردادی دولت بیمه بیکاری نمیگیرند

یک نهاد مهم دولتی با ارسال ابلاغیه ای برای برخی دستگاه ها تاکید کرده با توجه به این که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه ‌های اجرایی می توانند تا 10 درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند، اما قانون بیمه بیکاری مقرر می‌ دارد «کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار هستند مشمول مقررات این قانون می باشند» لذا به لحاظ روابط قانونی، کارمندان مذکور مشمول قانون کار نیستند و بالطبع مشمول قانون بیمه بیکاری هم نخواهند بود.

منبع: روزنامه خراسان