بارش برف خلخال را سفید پوش کرد
در دومین روز بهار
در دومین روز فصل بهار بارش برف در خلخال موجب غافلگیری مسافران نوروزی شد.
بارش برف نوروزی در استان اردبیل
در آخرین روز سال ۱۳۹۵ بارش باران در اغلب مناطق استان اردبیل آغاز شده است.
مدیرکل فرودگاههای اردبیل از دادستانی تذکر گرفت
در ادامه برخورد ستودنی دادستان مشهد
دادستان اردبیل در خصوص تاخیر پروازها و بی توجهی به حقوق عامه به مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل تذکر داد.
صفحه  از ۴۷۵